Most Read Articles

Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin Thuốc (Journal of Pharmaceutical Reasearch and Drug Information - J. Pharm. Res-DI.) là tạp chí chính thức của Trường Đại học Dược Hà Nội được thành lập từ năm 2010, có mã chuẩn quốc tế ISSN 1859-364X.

Tạp chí là ấn phẩm khoa học, có phản biện kín hai chiều và hoàn toàn miễn phí đăng bài. Các bài báo khoa học công bố trên tạp chí được cấp số DOI (từ tháng 9 năm 2023) và được phép truy cập mở, bản quyền thuộc về Trường Đại học Dược Hà Nội.

Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc xuất bản 6 số một năm (J. Pharm. Res-DI, 20xx, Vol. xx), bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, với 2 hình thức xuất bản in và điện tử (từ tháng 9 năm 2023).

Số hiện tại

T. 17 (2024): Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc
					Xem T. 17 (2024): Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc
Đã Xuất bản: 19-06-2024

BÀI NGHIÊN CỨU

BÀI TỔNG QUAN

Xem Tất cả Các số